Adwokat

Paulina Kupczyk-Kuriata

Wielu ludzi uważa, że prawo jest nudne. Ale dla mnie to nie tylko zawód – to moja pasja. Uwielbiam uczyć się nowych rzeczy, a mojej branży każdy dzień przynosi mi jakieś nowe umiejętności. Czym się zajmuję? Zaczynałam swoją karierę zawodową współpracując z organizacjami ekologicznymi. Teraz pracuję z inwestorami, prowadząc obsługę prawną procesu inwestycyjnego na różnych stadiach – od projektowania, poprzez uzyskania zezwolenia na inwestycję, pozyskanie nieruchomości, realizację robót budowlanych po zakończenie sporów związanych z umową. Przez wiele lat mojej działalności zawodowej poznałam wielu wspaniałych ludzi i równie wiele się nauczyłam. To w sumie chyba najlepsza część tego zawodu.
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paulina Kupczyk-Kuriata
Ul. Biegła 13/1
52-115 Wrocław

Czym się zajmuję

Obszary działalności

\

Prawo ochrony środowiska

Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa w procedurze ocen oddziaływania na środowisko oraz strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
Zajmuję się również problematyką:
– prawa ochrony przyrody,
– szkody w środowisku,
– ochrona przed immisjami.
\

Odpady

Doradztwo w zakresie gospodarowania odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi
\

Nieruchomości

Zajmuję się problematyką:
– pozyskiwania nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji
– odszkodowania za wywłaszczenie lub ograniczenie prawa korzystania z nieruchomości,
– regulacji dotyczących służebności przesyłu,
– regulacji zawartych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
\

firma

Prowadzę sprawy w zakresie dotyczącym:
– COVID-19 (również pozwy grupowe o odszkodowanie),
– dziedziczenia w firmie,
– legalizacji pobytu pracowników,
\

Prawo karne

– prowadzę sprawy karne i wykroczeń:
– obrona w postępowaniu przygotowawczym i przed sądami;
– jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego;
\

Prawo cywilne

Prowadzę sprawy z zakresu prawa cywilnego:
– sprawy o zapłatę,
– sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
– sprawy spadkowe,
– błędy medyczne.
\

proces inwestycyjny

Mam wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa w przygotowaniu i realizacji procesu inwestycyjnego:
– doradztwo dla biur projektowych,
– doradztwo dla inwestorów,
– doradztwo dla wykonawców i podwykonawców robót,
– realizacja kontraktów z zastosowaniem wzorców umownych FIDIC,
– prowadzenie spraw przed Komisją Rozjemstwa w Sporach i sądami arbitrażowymi.
\

zarządzanie nieruchomościami

Prowadzimy sprawy dla wspólnot mieszkaniowych, zarządców oraz przedsiębiorców zajmujących się utrzymaniem czystości na nieruchomościach

Publikacje

2020

Kupczyk-Kuriata P. (2020) Wdrażanie planów przesiedleń w związku z realizacją inwestycji przeciwpowodziowych w świetle polityk Banku Światowego oraz prawa polskiego [w:] gospodarowanie wodami. Kluczowe wyzwania w ramach nowego cyklu planistycznego, red. Pchałek M.,

2014

Kupczyk-Kuriata P. (2014) Przyjazna środowisku gospodarka odpadami. Poradnik dla samorządowców i działaczy społecznych, Towarzystwo na rzecz Ziemi, Oświęcim

2013

Kupczyk-Kuriata. P., Pchałek M. i in. (2013) Ekspertyza identyfikującego zadania administracji samorządowej, z uwzględnieniem zadań zleconych z administracji rządowej, wynikające z wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, GDOŚ, Warszawa

2011

Kupczyk P., Pchałek M., Serwecińska D. (2011) Wytyczne Zasady weryfikacji przesłanek z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do przedsięwzięć przeciwpowodziowych realizowanych w stanie prawnym obowiązującym przed i po 18 marca 2011 r., Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa

2011

Juchnik A., Kupczyk P., Pchałek M. (2011) Efektywność ochrony korytarzy ekologicznych. Koncepcja zmian legislacyjnych. WWF Polska, Warszawa.

2011

Kupczyk P., Grzegrzółka I. (2011) Implementacja Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej do polskiego porządku prawnego [w:] Bieżące łatanie dziur czy nowa długofalowa polityka gospodarowania wodami? Wnioski z projektu Wodny Okrągły Stół – porozumienie dla społeczeństwa i przyrody.

2011

Kupczyk P., Pchałek M. (2011) Ochrona obszarów Natura 2000 [w:] Europa przedsiębiorców, red. Z. Brodecki, LexisNexis, Warszawa.

2011

Kardel I., Kupczyk P., Mioduszewski W., Mitraszewska-Ostapowicz A., Okruszko T., Pchałek M. (2011) Mała retencja. Planowanie – Realizacja – Eksploatacja. Globalne Partnerstwo dla Wody, Warszawa.

2011

Górska M., Juchnik A., Kupczyk P., Pchałek M. (2010) Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000. Praktyczny Poradnik. OTOP, Gdańsk

2011

Brodecki. Z. (red.), Koncewicz T., Kupczyk.P, Pchałek M. (2010) Ochrona przyrody przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Komentarz, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki.

2011

Juchnik A., Kupczyk P., Pchałek M. (2009) Prawne aspekty zielonych zamówień publicznych [w:] Zielone Zamówienia Publiczne, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa

2011

Juchnik. A, Kupczyk P., Pchałek M. (2009) Z filozofii ochrony integralności sieci obszarów cennych przyrodniczo [w:] Wydawnictwo pokonferencyjne: Ochrona łączności ekologicznej w Polsce, Białowieża.

2009

Ignatowicz R., Kupczyk. P., Skrzypiec R., red. Rymarowicz P. (2009) Podręcznik lokalnej aktywności obywatelskiej, Towarzystwo na rzecz Ziemi, Oświęcim

2008

Kupczyk P., Pchałek M. (2008) Udział społeczny w ochronie środowiska a ekoharacze [w:] Korupcja w ochronie środowiska. Towarzystwo na rzecz Ziemi, Fundacja im. Stefana Batorego, Oświęcim, Warszawa.

Kontakt

kupczyk.paulina@gmail.com

Zadzwoń: 502 597 020

Ul. Biegła 13/1 52-115 Wrocław